Samen trots!

We willen verder bouwen aan educatief partnerschap. We werken graag met ouders samen aan de optimale ontwikkeling en geluk van elk kind. Dit vanuit vertrouwen, respect, betrokkenheid en openheid binnen onze dynamische omgeving. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor al onze kinderen. Kinderen stralen, ouders genieten, scholen bruisen: Samen trots!

Zo zoeken leerlingen naar hun eigen weg van ontwikkeling, daarbij geholpen door ouders en leraren. Zij helpen de leerling mede-eigenaar te worden van zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren) en voeren daarover de regie. Iedere leerling is van nature nieuwsgierig, een basale voorwaarde om in het leven een onderzoekende, betrokken houding te blijven ontwikkelen. Om als leering tot ontwikkeling te kunnen komen, zijn er voorwaarden nodig die de betrokkenheid vergroten. De ontwikkeling van een leerling heeft ook te maken met de eigenwaarde van de leerling. Mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelingsproces leidt tot motivatie. Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn zij tot veel in staat. Leerlingen hechten echter ook belang in het hebben van een eigen keuze vrijheid.

Onze pedagogische visie is:

Binnen onze onderwijsgemeenschap gaan we uit van de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. Dit doen we door een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving te realiseren waarin een onderzoekende en open houding de basis is voor ontwikkeling. Leerlingen, ouders en team vormen samen de schoolgemeenschap waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt.

‘Op basisschool ’n Esch is kleinschaligheid onze kracht’

Wat is een Ouderplatform?

In de jaarvergadering van de Oudervereniging 2015 is dit onderwerp vanuit het Positief Pedagogisch klimaattraject besproken. Er is een ‘grijs gebied’ tussen de MR en de Oudervereniging. We zien dat de MR valt onder ‘meebeslissen’, en de Oudervereniging onder ’meehelpen’. Een Ouderplatform valt naar ons idee onder ‘meedenken’, een meningsvormende dialoog. Samen met ouders is afgesproken  dat wij dit op ’n Esch gaan doen. Ouders brachten in dat zij graag als ouders allemaal graag een keer in een jaar aan een Ouderplatform willen deelnemen. Samen met directie en locatiecoördinator en/of een teamlid kunnen zij dan meedenken over deze onderwerpen. Ook kan er vanuit de ouders een onderwerp worden ingebracht. De pedagogische visie is de basis voor een Ouderplatform. Vanuit ouderbetrokkenheid zien we het als erkenning, herkenning en welkom voelen voor ouders.

Waarom een Ouderplatform?

 • Vergroten van de betrokkenheid van ouders.
 • Verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
 • Peilen van wat er onder ouders leeft.
 • Het Ouderplatform biedt de gelegenheid tot stellen van vragen.
 • Het Ouderplatform biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school.
 • Het Ouderplatform is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen. 
 • Het Ouderplatform heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Het Ouderplatform zien wij als een mooie kans om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het schooljaar 2016/2017 zijn we gestart met een pilot ‘Ouderplatform’. In de jaarvergadering van de Oudervereniging van 2016 hebben wij doel en afspraken gecommuniceerd. Een eerste onderwerp kan dan vanuit onze kant worden ingebracht en besproken worden vanuit de gedachte ‘meedenken’. Dit doel van het Ouderplatform is benoemd naar de ouders. 

Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging van 2016 is het voorstel besproken en vastgesteld door ouders en team. Het concept Ouderplatform is vervolgens nog een keer in de MR en in het bestuur van de Oudervereniging voorgelegd en besproken.

Organisatie Ouderplatform

 • Wij kiezen voor de term ‘Ouderplatform’ op ’n Esch. Wij zien een platform als een ontmoetingsplek waar iets gebracht en gehaald kan worden. 
 • Dit past bij onze missie ‘Samen Kleurrijk Ontwikkelen’. Klankbord of panel klinkt voor ons als éénrichtingsverkeer. 
 • Wij zien ouders en school als gelijkwaardige partners binnen het Ouderplatform. 
 • In dit schooljaar komt het Ouderplatform 1x bij elkaar, nl. op 14 november 2018. 
 • Er zal minimaal één directielid deelnemen, de locatiecoördinator of een teamlid. 
 • Voorafgaande aan de afgesproken datum kunnen ouders zich vooraf inschrijven en/ of aanmelden
 • Tijdstip: 19.30u -20.30u