Ons onderwijs

Basisschool ‘n Esch maakt samen met de basisscholen ’n Baoken (Agelo), de Meander (Ootmarsum) en ’t Kämpke (Lattrop) onderdeel uit van de onderwijsgemeenschap atol. De intentie van de onderwijsgemeenschap atol is om samen te willen werken en ontwikkelen in het belang van onze leerlingen. Zoals een atol zich kan voeden op het koraal, in al zijn kleurenpracht, kan iedere basisschool van onze onderwijsgemeenschap zich verder ontwikkelen vanuit zijn eigen cultuur om een basis te leggen voor de toekomst van elke leerling.

Binnen onze school bieden wij onderwijs voor onze leerlingen dat hun zal voorbereiden op het vervolg onderwijs en voor hun toekomst in een snel veranderende maatschappij. Dit vraagt van ons om in te zetten op de basisvaardigheden: samenwerken, communiceren, creativiteit, ict-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Dit vraagt om ontwikkelruimte te creëren voor onze leerlingen waardoor zij zichzelf en hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Op onze school werken wij met kansrijke combinatiegroepen. Een evenwichtige zorgstructuur biedt binnen onze 1-zorgroute kansen om een passend aanbod te creëren. Binnen ons onderwijs willen wij ontwikkelingsmogelijkheden op maat bieden aan alle leerlingen. Kennis van de leerlijnen voor de basisvakken taal, lezen en rekenen zorgt voor aanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De groepsplannen die ons hierbij ondersteunen zijn gericht op de ontwikkeling van de leerlingen passend bij hun niveau en mogelijkheden. Het coöperatief leren staat bij ons hoog in het vaandel.

Dit kan als er sprake is van een leeromgeving waar de leerling zich prettig en veilig voelt en zich erkend voelt in zijn eigen kind-zijn. Binnen de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school, zien wij de ouder als ervaringsdeskundige om hun kennis en ervaringen met ons te delen. Voor de onderlinge samenwerking en afstemming is het van belang dat er sprake is van een open communicatie. Dit doen wij middels kennismakingsgesprekken, leerlinggesprekken, oudervertelavond, ouderavonden naar aanleiding van het rapport en deelname aan overleg met Oudervereniging en Medezeggenschapsraad.

Op onze school werken wij vanuit het gedachtegoed van het onderzoekend en ontwerpend leren met aandacht voor het creatieve (denk)proces. Hier willen wij ruimte en richting geven aan het eigenaarschap van alle betrokkenen. Het ontwikkelen van zelfinzicht zien wij als een belangrijke voorwaarde om mede-eigenaar te worden van het eigen leerproces. Door de inzet van verschillende devices binnen het onderwijs zal ICT effectiever en efficiënter een plaats krijgen binnen ons onderwijs. Om verbinding te leggen tussen ICT, cultuur en wetenschap en techniek maken wij gebruik van de Media-Tech-Theek van onderwijsgemeenschap atol. Binnen de zaak- en creatieve vakgebieden zal er in het middagdeel binnen thema’s ontwikkelingsgericht worden gewerkt aan de brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Op onze basisschool werken wij, directie, intern begeleiders en leerkrachten, ontwikkelingsgericht samen aan de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisaties aan kansen voor elke leerling in de 21ste eeuw.

.