Schoolondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden.

Soms kan het zijn dat we er onvoldoende in slagen om binnen de muren van onze school aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet te komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar bovenschoolse ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC).Mocht de ondersteuning die vanuit dit OOC geboden kan worden onvoldoende zijn, dan zullen we voor een passender onderwijsarrangement samenwerking zoeken met onze partners (21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs) in Samenwerkingsverband Noord Oost Twente. Tevens werken we -indien gewenst- samen met instellingen uit de Jeugdhulpverlening zodat de begeleiding op scholen in de thuisomgeving op elkaar wordt afgestemd.

Voor het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we u naar de download 'schoolondersteuningsprofiel' (hieronder).In dit schoolondersteuningsprofiel kunt u o.a. lezen aan welke doelgroepen onze school onderwijs biedt en welke speciale faciliteiten we daarvoor in huis hebben.