De Medezeggenschapsraad (MR) van ’n Esch

Voor leraren als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een Medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

Hieronder een kort overzicht. De MR voert controlerende taken uit, geeft instemming cq advies aan het bevoegd gezag omtrent schoolse zaken. Het bevoegd gezag voor schoolse zaken is binnen ons bestuur de directie. Dit kunnen zaken zijn als vakantierooster, formatie, benoemingen, begroting, taakbeleid en vele andere zaken geregeld in het MR reglement. Het bevoegd gezag heeft deze instemming/advies nodig voor de uitvoering van deze plannen. Ook kan de MR ongevraagd meningen, ideeën en plannen voorleggen. Het bevoegd gezag is verplicht hier binnen afzienbare tijd op te reageren. Alle zaken die geregeld worden moeten in overeenstemming zijn met:

  • W.M.O. Wet Medezeggenschap onderwijs
  • M.R. reglement
  • C.A.O. P.O. (Primair Onderwijs)
  • Directiestatuut

(Bovenstaande stukken liggen ter inzage op school) Komen het bevoegd gezag en de MR niet tot overeenstemming dan kan men de Geschillencommissieinschakelen (zie reglement). De MR vergaderingen zijn openbaar voor leden. Leden zijn:

  • Alle personeelsleden van de school
  • Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die de school bezoeken
  • Alle leden mogen bij de vergaderingen aanwezig zijn maar hebben geen spreekrecht

De directie kan geen lid zijn.

Visie

Als MR willen wij  proberen de schoolse zaken in de sfeer van gemoedelijkheid te regelen (meepraten/adviseren en beslissen). Hierbij  rekening houdend met alle leden (personeel, ouders) van de MR en in samenspraak met de directie. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouder(s)/verzorger(s), twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

Samenstelling
Voorzitter                                Vacature (ouder)
Penningmeester                    Mike Gosemeijer (ouder)
Secretaresse en                        
contactpersoon GMR            Kirsten Reinerink (teamlid)                                                                              Lid                                             Lianne Oude Essink Nijhuis teamlid)

 Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen m.b.t. beleid die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van Medezeggenschapsraad en GMR zijn -tenzij anders vermeld- openbaar. Deze vergaderingen staan op de schoolkalender vermeld.

Contact kan ook via de mail, het email adres is: mr.n-esch@konot.nl  

GMR

De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle Medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel Medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, en/of instemming te verlenen.