Ouders als educatief partners

Wij streven als school naar een constructieve samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). Wij hebben immers een gezamenlijk belang en dat is dat er optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van uw kinderen, op school en thuis. Samen kunnen wij meer voor een kind tot stand brengen dan ieder van ons afzonderlijk. Om een goed overleg met ouders te waarborgen, kunt u in onze schoolgids lezen welke informatiemomenten en communicatiemiddelen wij hebben. En natuurlijk zijn wij daarnaast altijd bereid tijd vrij te maken om met u in gesprek te gaan

Binnen de driehoek ouder-leerling-school willen wij naar momenten zoeken om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en het welbevinden en leren van de leerlingen. Als team gaan wij uit van de kracht van samenwerken. Vertrouwen hebben in en het naar elkaar willen luisteren zien wij als vanzelfsprekende waarden om met elkaar en ouders een dialoog aan te gaan.

Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap krijgen vorm vanuit de lijnen meeleven, meehelpen, meedenken, meebeslissen. Met ouders willen wij ook in dialoog gaan over actuele ontwikkelthema’s. Ouders zijn hierin gesprekpartner. Als ervaringsdeskundige ontmoeten wij ouders in het met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind.

Onze school vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. U kunt op onze website meer informatie vinden over de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging, het Ouderplatform en in onze schoolgids leest u meer over de verschillende contactmomenten gedurende een schooljaar.